'

ALGEMENE VOORWAARDEN


 1. Identiteits- en contactgegevens van de onderneming

Naam: MOONTREE               

Rechtsvorm: Vennootschap onder firma

Zetel:  Bunderhof 76, 9120 Beveren (België)

Ondernemingsnummer: 0844.320.266

Btw-nummer: BE 0844.320.266

Rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde

Telefoonnummer: +32 496 496 607

E-mail: hallo@moontree.be

 1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

II.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, facturen en overeenkomsten tussen de vennootschap onder firma MOONTREE, met zetel te Bunderhof 76, 9120 Beveren (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0844.320.266 (hierna “Moontree”) en de opdrachtgever (hierna “de klant”), met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.

II.2 Door beroep te doen op Moontree verklaart de klant kennis te hebben van deze algemene voorwaarden en ze te aanvaarden. Moontree streeft ernaar om de klant voldoende gelegenheid te bieden om de algemene voorwaarden te raadplegen en zodoende te aanvaarden. De klant kan deze algemene voorwaarden vrij inzien via de website of er een kopie van aanvragen door een e-mail te sturen naar hallo@moontree.be. Er kan enkel worden afgeweken van deze algemene voorwaarden bij uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Moontree. Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid mee van de andere bedingen of van de overeenkomst.

II.3 Indien Moontree en de klant een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst sluiten, zullen de bepalingen van de afzonderlijke overeenkomst voorrang hebben op de algemene voorwaarden, voor zover hierin is toegestemd door Moontree. Deze algemene voorwaarden zullen dan dienen als aanvullend recht, voor zover van toepassing.

 1. De aangeboden pakketten, hun werking en facturatie

III.1 Moontree biedt diverse pakketten aan inzake website-ontwerp, website-onderhoud, ontwerp van logo’s en huisstijl, marketing- en copywriting diensten aan voor bedrijven. Deze pakketten worden in een maandelijkse abonnementsformule aangeboden, aan een vaste maandelijkse prijs. De maandelijkse prijzen worden per pakket weergegeven op de website en/of in de offerte of prijsraming. Alle prijzen op de website zijn steeds in euro’s en exclusief btw. Eventuele bijkomende kosten worden steeds voorafgaand aan de klant kenbaar gemaakt.

III.2 Bij elk pakket wordt een eenmalige opstartkost aangerekend die afhankelijk is van het gekozen pakket, de gevraagde diensten en de wensen van de klant. Deze opstartkost zal worden gefactureerd na oplevering van de website.

III.3 De maandelijkse prijs van het gekozen pakket wordt steeds, bij de aanvang van de looptijd van het pakket, voor een volledig jaar gefactureerd. Indien de klant tijdens het eerste jaar na januari instapt, zal er pro rata worden gefactureerd. Bijvoorbeeld: Een klant stapt in op 1 maart 2024, dan zal hij op 1 maart 2024 een factuur ontvangen voor de periode maart-december 2024. Op 1 januari 2025 ontvangt hij dan een factuur voor januari-december 2025.

III.4 Moontree behoudt zich het recht voor om de livegang van de website en de overhandiging van bijbehorende bestanden, documenten, wachtwoorden etc. op te schorten tot de volledige betaling van de hele factuur is ontvangen.

 1. Een pakket stopzetten (opzegvoorwaarden)

IV.1 Overeenkomsten inzake pakketten zijn te allen tijde opzegbaar met inachtname van een opzegtermijn van 1 (één) maand of betaling van een opzegvergoeding die gelijk is aan 1 (één) maand. Deze termijn is nodig om alles op een professionele manier te kunnen afsluiten en over te zetten. De klant kan de overeenkomst opzeggen door een mail te sturen naar hallo@moontree.be. De klant ontvangt dan een terugbetaling van de periode waarvoor nog geen diensten werden geleverd. 

IV.2 Moontree behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden wanneer hij dit nodig acht. Moontree zal dit doen met inachtname van dezelfde opzeggingstermijn als hierboven, d.w.z. 1 (één) maand. Moontree zal de klant hiervan per e-mail op de hoogte brengen. Hiervoor zullen geen bijkomende kosten aangerekend worden aan de klant.

IV.3 Eventuele bijkomende werken die nodig zouden zijn als gevolg van het stopzetten van een pakket worden aangerekend in regie (bijvoorbeeld het verzamelen van bestanden van de website, het maken van database backups, etc.). De klant is dan gehouden tot betaling van deze factuur. Moontree zal de klant steeds op de hoogte stellen van de bijkomende kosten vooraleer deze gemaakt zullen worden.

 1. Drukwerk en Microsoft 365

V.1 Moontree biedt tevens diverse diensten aan inzake drukwerk aan voor bedrijven (zoals bijvoorbeeld flyers, banners, affiches, visitekaartjes, etc.). De kosten voor drukwerk zijn niet inbegrepen in de pakketten.

V.2 Prijzen voor drukwerk worden steeds apart in rekening gebracht en zijn afhankelijk van de noden en wensen van de klant.

V.3 Moontree biedt ook de mogelijkheid aan tot het in orde brengen van en ondersteuning bij een Microsoft 365 abonnement. De kosten voor Microsoft 365 zijn niet inbegrepen in de pakketten. Het Microsoft 365 abonnement wordt steeds, bij de aanvang van de looptijd van het abonnement, voor een volledig jaar gefactureerd. Indien de klant tijdens het eerste jaar na januari instapt, zal er pro rata worden gefactureerd. Bijvoorbeeld: Een klant start zijn abonnement op 1 maart 2024, dan zal hij op 1 maart 2024 een factuur ontvangen voor de periode maart-december 2024. Op 1 januari 2025 ontvangt hij dan een factuur voor januari-december 2025.

 1. Microsoft 365 stopzetten (opzegvoorwaarden)

VI.1 Een Microsoft 365 abonnement is ten alle tijden opzegbaar met inachtname van een opzegtermijn van 1 (een) jaar of een opzegvergoeding die gelijk is aan 1 (één) jaar. De klant kan de overeenkomst opzeggen door een mail te sturen naar hallo@moontree.be. De klant ontvangt dan een terugbetaling van de periode waarvoor nog geen diensten werden geleverd. 

VI.2 Eventuele bijkomende werken die nodig zouden zijn als gevolg van het stopzetten van een Microsoft 365 abonnement worden aangerekend in regie (bijvoorbeeld het maken van database backups, etc.). De klant is dan gehouden tot betaling van deze factuur. Moontree zal de klant steeds op de hoogte stellen van de bijkomende kosten vooraleer deze gemaakt zullen worden.

 1. Prijsaanpassingsclausule

VII.1 Moontree behoudt zich het recht voor om de maandelijkse pakketprijzen en de prijzen voor Microsoft 365 te allen tijde aan te passen. Dergelijke prijsaanpassingen kunnen voortvloeien uit veranderingen in de marktomstandigheden, inflatie, wijzigingen in de kosten van de nodige software, abonnementen en/of licenties, geleverde diensten, of andere relevante factoren. Klanten zullen minstens 1 (één) maand voorafgaand aan de ingangsdatum van de prijsaanpassing schriftelijk (per e-mail) op de hoogte worden gesteld van de voorgenomen wijzigingen en de redenen. Indien de klant niet akkoord gaat met de voorgestelde prijsaanpassing, heeft de klant het recht om het abonnement kosteloos op te zeggen, mits schriftelijke kennisgeving per e-mail aan hallo@moontree.be binnen 1 (één) maand na ontvangst van de prijswijzigingsmelding. Indien de klant niet binnen deze termijn opzegt, wordt de klant geacht de voorgestelde prijsaanpassing stilzwijgend te hebben aanvaard.

 1. Uitvoering van de overeenkomst

VIII.1 Wat betreft de uitvoering van de overeenkomst en de opdrachten, is de klant er zich van bewust dat het steeds gaat om een inspanningsverbintenis uit hoofde van Moontree. 

VIII.2 Moontree beschikt over de creatieve en technische vrijheid om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht uit te voeren, conform de oorspronkelijke opdracht, offerte of prijsopgave.

VIII.3 Moontreekan op vraag van de klant zorgen voor regelmatige monitoring en rapportage van resultaten om de voortgang te beoordelen en waar nodig aanpassingen te maken.

VIII.4 Moontree behoudt zich het recht voor om beroep te doen op diensten van gespecialiseerde derden indien en voor zover hij dit noodzakelijk acht voor de goede uitvoering van de opdracht. Moontree heeft het recht om deze derden naar eigen inzicht aan te stellen.

 1. Medewerking en feedback van de klant

IX.1 De klant is zich ervan bewust dat hij zich ertoe verbindt alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking te verschaffen die vereist is voor de uitvoering van de opdracht. Hieronder kan onder andere worden begrepen: het verstrekken van noodzakelijke gegevens, beelden, teksten en informatie, wachtwoorden, bijkomende informatie en het tijdig beantwoorden van communicatie.

IX.2 De klant is er zich van bewust dat hij mee de verantwoordelijkheid draagt voor het behalen van de beoogde (opleverings)termijnen. De klant verbindt er zich toe om steeds, in de mate van het mogelijke, binnen een termijn van twee (2) werkdagen antwoord te verschaffen op de vragen van Moontree m.b.t. het aanleveren of verschaffen van feedback, informatie, teksten of beelden die nodig zijn om de opdracht te kunnen uitvoeren. Indien de klant geen antwoorden verschaft binnen de gestelde termijn, is hij zich ervan bewust dat de opleveringsdatum kan worden opgeschoven en dat dit kan leiden tot bijkomende kosten.

IX.3 De klant is zich ervan bewust en aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen kan hebben voor de vooropgestelde (opleverings)termijn en aanleiding kan geven tot bijkomende kosten. Eventuele nadelige gevolgen die zijn veroorzaakt door een gebrek aan medewerking door de klant, zijn volledig voor zijn rekening.

IX.4 Vertraging in de oplevering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding geven tot boete of schadevergoeding uit hoofde van Moontree, ontbinding van de overeenkomst of weigering om de gevraagde producten of diensten in ontvangst te nemen bij oplevering.

 1. Wijziging van de oorspronkelijke overeenkomst en meerwerk

X.1 Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht, zoals onder andere (maar niet limitatief) bijkomende werken of bijkomende dienstverlening, zijn enkel geldig indien de klant en Moontree hiertoe gezamenlijk beslissen en dit schriftelijk bevestigen. De klant aanvaardt dat wijzigingen een invloed kunnen hebben op de oorspronkelijk overeengekomen prijs en opleveringsperiode. De gevolgen en eventuele bijkomende kosten van deze wijzigingen zijn volledig voor rekening van de klant.

 1. Offertes en prijsopgaven

XI.1 Alle offertes en prijsopgaven worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Moontree.

XI.2 Offertes en prijsopgaven gelden uitsluitend voor de klant waaraan de offerte of prijsopgave is gericht.

XI.3 Offertes en prijsopgaven gelden uitsluitend voor de in de offerte of bij de prijsopgave vermelde tijd. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is dit een termijn van 30 (dertig) dagen, te rekenen vanaf de dag van verzending.

XI.4 Uit offertes, prijsopgaven of (raam)overeenkomsten uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

XI.5 Moontree behoudt zich het recht voor om voorschotten te vragen.

XI.6 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of elektronische ondertekening van de offerte van Moontree door de klant of door een uitdrukkelijk akkoord met de offerte of prijsopgave, van de klant per e-mail, whatsapp of enig ander communicatiekanaal. De klant is er zich van bewust dat er vanaf dat moment een betalingsverplichting op hem rust.

 1. Factuurvoorwaarden

XII.1 Alle facturen dienen betaald worden binnen een termijn van 30 (dertig) dagen, te rekenen vanaf de dag na hun verzending per e-mail of drie dagen na verzending per post.

XII.2 Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een interest. Dit is de interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt.

XII.3 Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde, bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van minimum 40 euro, ter vergoeding van de invorderingskosten. Dit doet geen afbreuk aan het recht van Moontree om een hogere vergoeding te vragen voor eventuele andere kosten die verbonden zijn aan niet-betaling.

XII.4 Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, worden alle openstaande facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar.

XII.5 Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, behoudt Moontree zich het recht voor om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere dienstverlening en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.

XII.6 De klant dient de facturen, in geval van betwisting, per e-mail te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval. De klant kan dit doen door een mail te sturen naar hallo@moontree.be. In die e-mail moet de klant duidelijk aangeven dat het om een betwisting gaat, alsook de reden van betwisting en de gegevens van de betreffende factuur.

 1. Aansprakelijkheid

XIII.1 Moontree en/of zijn aangestelden zijn niet aansprakelijk voor het ontstaan van enige directe of indirecte schade die kan optreden tijdens of na het uitvoeren van de gevraagde opdracht of de geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld uit hoofde van Moontree of zijn aangestelden of lasthebbers, of, behoudens overmacht, het niet-uitvoeren van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken.

XIII.2 Het totaal van de aansprakelijkheid van Moontree kan in ieder geval nooit hoger zijn dan het bedrag dat in de periode van 6 (zes) maanden voorafgaand aan het feit dat de aansprakelijkheid van Moontree activeerde, werd gefactureerd.

XIII.3 In geval van overmacht mag Moontree de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk opschorten, en dit voor de duur van de overmacht. Moontree is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade in geval van overmacht. Overmacht is de situatie waarbij een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis zich voordoet, buiten de wil van de schuldenaar, en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis.

XIII.4 Indien Moontree, bij het ontstaan van de overmachtsituatie, al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Moontree gerechtigd het reeds uitgevoerde werk of de reeds geleverde materialen, afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen.

XIII.5 Indien de klant een toerekenbare tekortkoming vaststelt, moet hij Moontree hiervan zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte brengen. Dit kan de klant doen door een e-mail te sturen naar hallo@moontree.be, waarin hij de tekortkoming nauwkeurig en gedetailleerd beschrijft.

XIII.6 Volgend op de ingebrekestelling van de klant, heeft Moontree steeds het recht om de tekortkoming te herstellen.

XIII.7 Indien de klant door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming uit zijn hoofde, de aansprakelijkheid van Moontree in het gedrang brengt, dient hij alle nodige maatregelen te nemen om Moontree te vrijwaren van elke schade die Moontree hierdoor kan oplopen.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

XIV.1 Na integrale betaling van de factuur van de instapkost verkrijgt de klant alle intellectuele eigendomsrechten op hetgeen Moontree in zijn/haar opdracht heeft gemaakt. Afhankelijk van het voorwerp van de opdracht kan dit gaan om rechten zoals toegekend door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten.

XIV.2 De hierboven vermelde overdracht van eigendomsrechten strekt zich nooit uit tot concepten, technieken, specifieke vaardigheden, voorgeprogrammeerde routines of procedures en technologieën die deel uitmaken van het knowhow van Moontree. Deze blijven steeds integraal eigendom van Moontree.

XIV.3 Moontree kan geen intellectuele eigendomsrechten toekennen op software en andere producten waarvan de eigendomsrechten niet aan hem toekomen, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) de open source-software die gebruikt wordt. De eigendomsrechten van de klant blijven beperkt tot wat bepaald wordt in de desbetreffende licenties.

XIV.4 Alle door Moontree gecreëerde en/of ter beschikking gestelde materialen mogen enkel gebruikt worden voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen. Het ongeautoriseerde gebruik zal bijgevolg aanleiding geven tot een nieuwe facturatie ten belope van het gehanteerde standaard tarief vermeerderd met een toeslag van 50%, separaat voor iedere vastgestelde schending.

XIV.5 De klant is verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden.

XIV.6 De klant aanvaardt dat Moontree ten allen tijde een verwijzing kan maken naar zijn vennootschaps- en/of handelsnaam bij wijze van referenties en recensies, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

 1. Verwerking van persoonsgegevens

XV.1 Moontree en zijn aangestelden verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die zij van u ontvangen met het oog op het opmaken van offertes, de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische wetgeving ter zake. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. Meer weten over de verwerking van persoonsgegevens? Lees hier ons privacybeleid.

 1. Geschillen

XVI.1 In geval van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden, onze diensten of dienstverlening, zullen partijen streven naar een minnelijke oplossing.

XVI.2 Bij geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van de overeenkomst, dat niet via minnelijke weg kan worden opgelost, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van Gent afdeling Dendermonde, bevoegd.